Aanmelden lid (digitaal)

Aanmelden als Lid bij Voetbalvereniging WVW

  Spelend lid
 Niet-spelend lid, namelijk:
  Ja, geef toelichting over club, team en niveau, taak e.d.
      
 Nee

Persoonsgegevens


Paspoort
ID kaart
Rijbewijs

Adresgegevens

Gegevens betaling


Overige

 Ik betaal 25 euro contributie per jaar om de club te steunen
 Ik maak gebruik van de vrijstelling van de contributie (zie contributiereglement)
U verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan WVW Weurt tot automatische incasso van: Contributie/KNVB boetes En verklaart tevens kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de Statuten en huishoudelijk reglement en gedragscode van WVW Weurt
Ik geef hierbij toestemming tot publicatie van een foto van mij of mijn kind op de website en sociale media van WVW Weurt en verklaar het privacyreglement van WVW Weurt te hebben gelezen.
U mag altijd terugkomen op een door u gegeven toestemming.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor informatieve verstrekking aan (kader)leden. De gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de ledenadministratie. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.