Lidmaatschap

Het aanmelden nieuwe leden:
Lid worden kan middels een inschrijfformulier en een machtigingskaart om de contributie via automatische incasso te innen. Aanmelden kan digitaal via onze website. Wij wijzen u erop dat u lid van voetbalvereniging WVW blijft tot het moment dat uw schriftelijke afmelding binnen is. 


Speciaal voor nieuwe jeugdleden:
Nieuwe jeugdleden dienen eerst contact op te nemen met het jeugdbestuur alvorens een aanmeldingsformulier in te vullen. Het jeugdbestuur zal bekijken in welk team het nieuwe jeugdlid geplaatst zal worden. 
Potentiële leden kunnen drie keer meedoen met de trainingen om te zien of het voetbal hun bevalt (meedoen met de trainingen zonder definitieve aanmelding geschied geheel op eigen risico). Na deze tijd dient een beslissing te worden genomen of ze al dan niet lid worden van voetbalvereniging WVW.

· Voor het aanmelden van nieuwe leden kiest in het menu Lidmaatschap voor aanmelden nieuw lid
· Voor het afmelden van een lid kiest u in het menu Lidmaatschap voor afmelden lid
· Voor het overschrijven naar een andere voetbalvereniging kiest u het menu Lidmaatschap voor overschrijving nieuw lid.
· Voor het doorgeven van een adreswijziging klik hier.

 

Categorie

2021-2022
Spelende 
leden

 2021-2022
 Spelend & 
  vrijwilliger

2021-2022
Niet spelend / 
vrijwilliger

2021-2022
Rustende**
Leden

 

t/m 12 jaar

€ 130,00

€ 65,00

Contr. vrij

 

 

13 t/m 17 jaar

€ 160,00

€ 80,00

Contr. vrij

 

 

18 + jaar

€ 204,00

€ 102,00

Contr. vrij

€ 90,00

 

50 jaar lid

Contr. vrij

Contr. vrij

Contr. vrij

Contr. vrij

Ereleden

Contr. vrij 

Contr. vrij

Contr. vrij

Contr. vrij

 

 


Vanaf het seizoen 2018-2019 is iedereen verplicht een eigen kledingset aan te schaffen via onze leverancier (Richard Kregting, Paul Krugerstraat 109 in Nijmegen). 

Indien u een machtiging heeft ingevuld wordt de contributie tweemaal per jaar afgeschreven. 
De contributie zal jaarlijks worden geïndexeerd met het nationale inflatiecijfer, zoals gepubliceerd door het CBS.
 
Bestaande leden:
1e termijn, 50% van de contributie in de maand Augustus.
2e termijn, 50% van de contributie in de maand Januari.
 
Nieuwe leden:
Aanmelding tussen 15 juni – 30 November
1e termijn, 50% van de contributie na aanmelding
2e termijn, 50% van de contributie in de maand Januari
Aanmelding na 30 November
1e termijn, 50% van de contributie in de maand Januari.
 
Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging in te vullen. Leden die nog middels een acceptgiro hun contributie betalen kunnen ook overgaan naar een automatische incasso. Afmelding/opzegging moet vóór 1 juni van het lopende seizoen plaatsvinden. Indien dit ná 1 juni gebeurt, wordt de helft van de contributie voor het lopende seizoen in rekening gebracht. Bij opzegging ná 30 november wordt de gehele contributie in rekening gebracht. Eventuele achterstallige contributie wordt bij eerstvolgende afschrijving in één keer geïnd.

Maatregelen bij achterstand cq niet betalen contributie
Het lid met achterstand (zowel bij jaarnota als automatische incasso) krijgt allereerst een herinnering en vervolgens een aanmaning. Bij een aanmaning worden € 25,- aanmaningskosten in rekening gebracht. Is er per 1 februari van het nieuwe jaar niet betaald of achterstand, zal het lid geroyeerd worden. De geroyeerde speler kan weer beginnen nadat hij de achterstand heeft betaald. Begint betreffende speler weer in een nieuw seizoen zal eerst de achterstand plus de nieuwe jaarcontributie betaald dienen te worden. Op het moment van royement zal de leider geïnformeerd worden.

Contributievrijstelling om medische redenen:
Kun je door een langdurige blessure of andere medische reden minimaal 5 maanden aaneengesloten niet voetballen, dan kun je in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) contributievrijstelling.
Lees daarvoor de regeling Contributievrijstelling om medische redenen.


Afmelden, overschrijven en wijzigingen: 
Het afmelden van uw lidmaatschap het overschrijven naar een andere voetbalvereniging en het doorgeven van adreswijzigingen of dergelijke dient schriftelijk te gebeuren. Dit dient te gebeuren bij mevrouw N. Gies. Wij wijzen u erop dat u lid van voetbalvereniging WVW blijft tot het moment dat uw schriftelijke afmelding binnen is. Afhankelijk van het tijdstip van afmelden zal de contributie worden verrekend (voorwaarde verrekening contributie zie elders op deze site).

En denk eraan, NIET BETALEN IS NIET VOETBALLEN!!